Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin, 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3–12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesinin ECHE sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olduğu hareketlilik türüdür.

!!DİKKAT: Bu bilgiler 2021 sözleşme dönemine ait olup farklı sözleşme dönemleri için güncellenebilir!

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız…

1. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği:

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir.

Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumunda bir diploma programına kayıtlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

2. Kayıt Donduran Öğrencilerin Durumu

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim hareketliliği başvurusu yapılabilir.

    3. Öğrenci Hareketliliğinde Süreler

3.1. Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır.

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez.

Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

Gönderen ve misafir eden yükseköğretim kurumlarının uygun görmesi halinde; proje bitiş tarihinden önce bitmek kaydıyla öğrenim hareketliliğinde bahar dönemini müteakip güz döneminde de hareketlilik yapılabilir. Anılan hareketlilik Yararlanıcı Modülüne (BM) tek bir hareketlilik olarak kaydedilir, bahar ve güz dönemleri arasındaki boşluklara hibe ödenmez.

3.2. Toplam Faaliyet Süresi Sınırı

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin, mesleki deneyim elde edilecek staj faaliyeti içerecek şekilde (eşzamanlı veya takiben) gerçekleştirilmesi mümkündür. Stajı da içeren bu faaliyet asgari 2 ay sürmeli ve öğrenim hareketliliği üzerinden hibelendirilmelidir.

İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır.

4. Hareketliliğe Katılacak Öğrencilerin Belirlenmesi

4.1. Öğrenci Seçimi

Hareketliliğe katılacak öğrenciler, yükseköğretim kurumu tarafından yapılan seçimle belirlenir. Yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci seçim takvimi belirlenir; seçim yapılacağı ilan edilir ve belirlenen son başvuru tarihine kadar başvurular alınır.

Seçimler, öğrenim ve staj hareketliliği için ayrı ayrı yapılır. Her bir faaliyet için fakülte/bölüm bazında önceden belirlenen kontenjanlar için öğrenci seçimi gerçekleştirilir ve her bölüm için ayrılan asil ve yedek kontenjanlar başvuru ilanında belirtilir. Hibe kontenjanı ilanı, Merkez tarafından yükseköğretim kurumuna tahsis edilen hibe miktarı belirli olmadan önce yapılıyorsa, kontenjanlar tahminî olarak ilan edilir. Seçim, her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır.

Bir hibe sözleşmesi kapsamında seçilen ancak o sözleşme içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, “kazanılmış hak” gerekçesiyle bir sonraki hibe sözleşmesinin kapsamına alınamazlar. Öğrenciler her sözleşme dönemi için, ilgili sözleşme döneminde geçerli olan seçim şartlarına göre seçilir ve faaliyetlerini gerçekleştirirler. İlgili sözleşmenin süresi içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin daha sonra faaliyetten yararlanmak istemeleri halinde tekrar başvurup seçilmeleri gerekir. Mücbir sebeple asgari süre tamamlanmadan geri dönülmesi durumunda bu kural uygulanmaz. Bununla birlikte, planlanan tarih aralığında faaliyetini gerçekleştiremeyen öğrencilerin faaliyetleri aynı sözleşme süresi içerisinde ileriki bir tarihe ötelenebilir.

4.2. Seçim Şartları ve Seçimde Kullanılan Belgeler

4.2.1. Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

    b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1- Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2- Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

    c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

4.2.2 Seçim Ölçütleri

Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği seçim ölçütlerine göre öğrenim faaliyetine katılacak öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanması ve tercih sırası/puan/bütçe kriterlerine göre gerçekleştirilir.

 Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

Akademik başarı düzeyi

 

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

 

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

 

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

 

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

 

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

 

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

 

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

Tablo-1 Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” eksiltme uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan eksiltme uygulanmaz.

Yükseköğretim kurumunun öğrenim seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

4.2.3 Not Dökümü

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve seçim yapılan yükseköğretim kurumunda henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki eğitim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

4.2.4 Yabancı Dil

Yükseköğretim kurumları, başvuran bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil düzeyi belirleme ölçütü oluşturmalıdır. Başvuru aşamasında bütün öğrencilerden aynı (veya farklı olup birbirine denkliği kabul edilen) belge/sınav sonuçları istenmeli, bu belge/sonuçlar değerlendirmeye alınmalıdır.

Yabancı dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak yöntem, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir. Yabancı dil düzeyini tespit etmek üzere yükseköğretim kurumunun kendisinin sınav düzenlemesi halinde bu sınav, profesyonel kurumlar (kurumun veya başka üniversitelerin yabancı dil öğretimi ile ilgili birimleri veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel kurumlar) tarafından yapılmalıdır. Erasmus kurumsal koordinatörü ve Erasmus ofis çalışanları yabancı dil sınavının herhangi bir aşamasında görev alamazlar. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25’ten fazla olamaz. Yabancı dil seviyesi tespiti için yükseköğretim kurumunun sınav düzenlemesi halinde, sınav sonuçlarının sınavı yapan yabancı dil öğretimi ile ilgili birimi tarafından, resmi yazışma ekinde ve listenin her sayfasının imzalı/paraflı ve onaylı olacak şekilde Erasmus ofisine iletilmesi gerekir.

Yükseköğretim kurumları, düzenledikleri yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılım için öğrencilerden ücret alamaz. Zira öğrenci seçim süreci ile ilgili masraflara destek olmak üzere Merkez tarafından kurumsal destek hibesi verilmektedir. Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesi için tahsis edilen emek, zaman ve ekonomik kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda “-5 puan” indirilebilmesi bu durumun sınav ilanında açıkça belirtilmesi zorunludur. İlanda belirtilmemişse, puan indirimi uygulanamaz.

Yabancı Dil Barajı Uygulaması:

Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir.

Baraj uygulaması aşağıdaki şekillerde uygulanabilir:

 -Ağırlığı % 25’i geçmemek üzere sözlü sınav uygulanabilir,

 -Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not barajı konabilir,

- Seçilebilmek için toplam yabancı dil sınav sonucu bakımından asgari not barajı konabilir,

Belirlenecek düzey, kurum genelinde aynı düzey olabileceği gibi, fakülte/bölümler bazında da ayrı ayrı belirlenebilir.

 Yukarıdaki yöntemlerden hangisinin belirlendiği başvuru ilanında açıkça yer almalı, başvuru ilanında belirtilen yöntem başvuruların alınmasından sonra değiştirilmemelidir.

4.3. Başvuru İlanı

Öğrenim hareketliliği için kurumlararası anlaşmalar ve kontenjan sayıları yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ve ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir.

 Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez:

 Başvuruların başladığı, yükseköğretim kurumunun internet sayfası üzerinden ve ilan panolarında ilan edilerek duyurulur ve başvuru çağrısı yapılır.

Öğrencilerin gittikleri kurumda hangi dilde öğrenim görecekleri araştırılmalı ve öğrenciler eğitim dili hakkında bilgilendirilmelidir. Hareketlilik için yurtdışına gittiklerinde öğrencilerin beklemedikleri bir durumla karşılaşmamaları için kontenjan ilanında kurumların eğitim dillerinin belirtilmesi önerilmektedir.

4.4. Başvuru

Programa başvurmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları alınır; hiçbir öğrencinin başvuruda bulunması engellenemez. Öğrencilerin başvuruları ve seçilmelerine ilişkin öğrencilerden çeşitli isimler altında ücretler alınamaz. Başvuran öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumu tarafından kayıt altına alınır ve başvurular tamamlandıktan sonra “uygunluk kontrolü” (eligibility check) formu hazırlanarak tüm başvurular bu kontrolden geçirilir.

Uygulama El Kitabı’nda belirtilen uygunluk şartlarının yer aldığı bu formda “uygun olmayan” gruba giren öğrencilere durumları, sebepleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir.

4.5. Seçim Kararı

Öğrenci seçiminin rektörlükçe resmi görevlendirme ile görevlendirilmiş, en az üç asıl ve yeteri kadar yedek üyeden oluşan bir komisyon tarafından yapılması gerekir.

4.6. Seçim Sonuçlarının İlanı

Seçim sonuçları, başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerin ilan panolarında ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında yayımlanır.

 

4.7. Seçim Sonuçlarına İtiraz

Yükseköğretim kurumu, seçim sonuçlarına itirazı olan öğrencilerin itirazlarını bildirebilecekleri resmi bir süreç belirlemeli ve ilan etmelidir.

5. Seçim Sonrası Süreç

Öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında seçildikten sonra faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul almaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul alamamalarından yükseköğretim kurumu sorumlu tutulamaz.

Seçilen öğrencilerle yükseköğretim kurumu arasında Erasmus+ yükseköğretim öğrenim hareketliliği için imzalanacak hibe sözleşmeleri, yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanır. Sözleşme, öğrencinin öngörülen faaliyet süresi, öğrenciye verilecek azamî hibe miktarı, ödemenin yapılacağı banka hesabı, tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgileri içerir ve faaliyet başlamadan önce her iki tarafça da imzalanır. İmzalanacak sözleşme formatı, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ve Merkezin internet sayfasında ilan edilen formattır. İki nüsha imzalanan sözleşmelerin bir nüshası yükseköğretim kurumunda muhafaza edilir, diğer nüshası öğrenciye verilir. Sözleşmenin eklerinden biri olan. Öğrenim Anlaşması, EWP kapsamında düzenlenir. Sözleşmede yükseköğretim kurumları tarafından doldurulması gereken bilgiler (ödeme yüzdesi, faaliyet başlangıç ve bitiş tarihi vs.) öğrenci imzalamadan önce, eksiksiz olarak ve dijital ortamda doldurulur. Hiçbir durumda öğrenciye boş sözleşme imzalatılamaz, öğrenci sözleşmeyi imzaladıktan sonra boşluklar elle doldurulamaz. Değişiklik gerekmesi durumunda öğrenciyle ek sözleşme imzalanır.

Sözleşmeleri imzalanan öğrencilere, sözleşmede belirlenen azamî hibe miktarına göre, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün içerisinde ödeme yapılır.

Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.

6. Hibe Desteği, Süre ve Hibe Hesaplamaları

6.1. Gidilen Ülkelere/Faaliyete Göre Aylık/Günlük Hibe Miktarları

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık/günlük öğrenim hibeleri belirlenmiştir.

 Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık/günlük hibe miktarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

A)    Program Ülkelerine Öğrenci Hareketliliği

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

Program ülkelerine öğrenci gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

 

B) Öğrenci Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre 2-12 ay arası öğrenci hareketliliği için Aylık 250 € İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

6.2. Süre ve Hibe Hesaplamaları

Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

Öğrenciye verilecek hibe “Yararlanıcı Modülü- Beneficiary Module (BM)” kullanılarak hesaplanır.

Yararlanıcı Modülü (BM) başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim hareketliliğinde 1 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.

 Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılması gerekir.

7. Öğrenciye Yapılacak Ödeme

Öğrencilerin ilk ödemeleri, standart öğrenci hibe sözleşmesinde yer alan %70 ile %100 arasında olmak üzere, hangi oranda olacağı yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ve tüm öğrenciler için aynı oranda uygulanacak ilk ödeme oranına göre tek defada veya 2 taksitte yapılır. Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

İlk ödemeler, sözleşmenin her iki tarafça da imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içerisinde yapılır.

Her durumda, öğrenciye hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı geçmemek şartıyla, azami olarak gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa, fazla miktarın öğrenciden iadesi istenir.

Öğrencinin sözleşmesinde belirlenen azamî miktar, öğrenciye verilebilecek en yüksek tutara tekabül etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, öğrenciye yapılacak toplam ödeme, azamî hibe miktarının altında kalır. Ancak faaliyetin öngörülenden daha uzun sürmesi ve verilecek hibenin sözleşmede belirtilen azami tutardan daha fazla olması söz konusu olduğunda, azamî hibe tutarındaki artış için, artışı ve gerekçesini içeren ek sözleşme düzenlenmelidir.

Faaliyetine başlamış ve ödemesi yapılmış öğrencinin faaliyet süresinin hibeli olarak uzatılması durumunda, azamî hibe miktarının artışına yönelik öğrenci ile imzalanan ek sözleşmeyi takiben, öğrenciye, yenilenen azamî hibe miktarının ilk ödeme oranına göre belirlenen miktara tamamlayacak ödemesi yapılır.

Öğrencilerin faaliyet süreleri, öğrenim anlaşmasında veya belgenin ayrıca düzenlenmiş olması halinde katılım belgelerinde belirtilen faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre belirlenir; olağan durumda öğrencilerden ek belge istenmez. Ancak, belge üzerindeki faaliyet başlangıç-bitiş tarihinin gerçek tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenimin devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, yapılan ödemenin iadesi talep edilir.

8. Hibelerde Kesinti Yapılması

 Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

1)Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde % 5’ten az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır. Yükseköğretim kurumu başarısızlık nedeniyle yapılacak kesinti miktarı ve nedenlerini önceden belirlemeli, hareketliliğe katılacak öğrencilere duyurmalı, öğrenciyle imzalanacak hibe sözleşmesinde hüküm altına alınmalı ve aynı durumlar için aynı kesinti miktarını eşitlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde uygulamalıdır.

2) Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır, Yararlanıcı Modülü’nde kesinti gün sayısı ilgili bölüme girilir ve açıklama bölümüne kesinti gerekçeleri yazılır.

8.1 Ödenen Hibenin Tamamının İadesi:

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

9. Akademik Tanınma

Yükseköğretim kurumu, yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlamakla yükümlüdür.

Öğrenim faaliyeti başlamadan önce tanımlanmış ders programı, tüm taraflarca Öğrenim Hareketliliği İçin Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) EWP-OLA platformu üzerinden çevrimiçi imzalanması suretiyle tüm taraflar açısından bağlayıcılık kazanır. Çeşitli sebeplerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, gidilen yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 4 – 7 hafta içerisinde yapılmış olması ve anlaşmanın taraflarınca değişiklik talep edildikten sonra en geç 2 hafta içinde onaylanması gerekir.

Gönderen yükseköğretim kurumu, öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerden öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder. Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce yurtdışında takip edilecek ders programının (öğrenim anlaşmasında yer alan dersler), öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren bölüm/fakülte/enstitü yönetim kurulu veya senato kararı alınmalı, takip edilecek ders programında değişiklik olması halinde söz konusu karar güncellenmelidir.

10. Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

 10.1. Çevrimiçi Dil Desteğinin Kapsamı

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.

 Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz.

Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir.

10.2 Zorunlu Sınavlar

 Öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden iki adet sınav olurlar. İlk sınavdan C2 alan katılımcıların ikinci sınava girme zorunlulukları bulunmamaktadır.

 Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.

 Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz.

Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

10.3 İsteğe Bağlı Dil Kurslar

Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, faaliyetlerine başlamadan önce kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe ve Portekizce dillerinde sınava girip sınav sonucunda B2 ve üzerinde; Bulgarca, Çekçe, Danca, Yunanca, Hırvatça, Macarca, Lehçe, Romence, Slovakça, Fince ve İsveççe dillerinde sınava girip sınav sonucunda B1 ve üzerinde alan öğrenciler isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Bu öğrencilere kurs ataması yine yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Hareketlilik başlangıcında aktif hale gelen çevrimiçi dil kurslarına azami 13 ay olmak üzere katılımcılar hareketlilik bitiminden sonra iki ay daha devam edilebilirler.

10.4. Çevrimiçi Dil Sınavları ve Kurslarına Katılım

Öğrencilerin sınav ve dil kursuna katılabilmeleri yükseköğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır.

Merkez tarafından sözleşme dönemi başında öğrenci hareketliliği gerçekleştirecek tüm yükseköğretim kurumlarına, OLS sistemi üzerinden, hareketlilik kapasitelerine uygun oranda dil sınavı ve dil kursu hakları (lisans) tanımlanır. Lisanslar yükseköğretim kurumuna dil ayrımı yapılmaksızın toplam sayı olarak verilir. Hangi dilde kaç lisans kullanacağına yükseköğretim kurumu kendi ihtiyacına göre karar verir.

Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, OLS sistemi vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.

Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

11. Faaliyet Süresinin Uzatılması

 Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, Erasmus ofisi ve öğrencinin fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen kurumun onayı ve öğrencinin akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir. Süre uzatılması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

1. Sürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 1 ay önce sunulması gereklidir. Talebin tüm taraflarca kabul edilmesi durumunda hibe sözleşmesinde değişiklik yapılmalı ve sürenin uzatılmasına ilişkin tüm gerekli işlemler tamamlanmalıdır.

2. Uzatılan süre, Merkezle yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz

3. Öğrenciyle imzalanan sözleşmede belirtilen azami hibe miktarında artış olacaksa bu durumda öğrenci ile ek sözleşme yapılmalıdır.

Öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresi kadar hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir.

12. Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

Öğrencilerin, planlanan hareketlilik faaliyetinden erken dönmesi durumunda aşağıdaki olasılıklar söz konusudur:

1. Hareketlilik türü için bu el kitabında belirtilen asgari sürenin tamamlanması ancak planlanan faaliyet süresinden erken dönülmesi durumunda öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

2. Bu el kitabında belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse, söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Ancak Yararlanıcı Modülüne (BM) bu öğrenci için giriş yapılır. Yapılan ödemeler (varsa seyahat dâhil) iade alınır.

3. Mücbir sebepler14 sonucu bu el kitabında belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse öğrencinin yurtdışında fiilen kaldığı süre için hibe ödemesi yapılır.

13. Faaliyet Süresine Ara Verilmesi

 Asgari faaliyet süresi sağlanmadan şahsî bir mücbir sebepten dolayı öğrencinin geri dönmek zorunda kalması halinde, aşağıdaki şartların sağlanması şartıyla öğrencinin faaliyetini tekrar etme imkânı vardır:

 1. Yeni faaliyet, tamamlanamayan faaliyet ile aynı türde olmalıdır.

2. Yeni bir öğrenim anlaşması imzalanmalıdır.

3. Tamamlanamayan dönem ve telafi için verilen dönem ayrı ayrı raporlanmalıdır.

 Asgari faaliyet süresinden daha uzun süre kalan bir öğrencinin şahsî bir mücbir sebepten dolayı geri dönmek zorunda kalması halinde, öğrenciye tamamlayamadığı faaliyetini telafi etmek üzere tekrar gitme imkânı tanınmaz.

Genele etki eden mücbir sebeplerden (COVID-19, gidilen bölgede doğal afet olması, grev yapılması vb.) dolayı öngörülen faaliyet süresini tamamlayamadan dönen öğrencilerin durumları hakkında, Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu genel bir değerlendirme yaparak toplu olarak uygulanacak bir karara varır ve duyurusunu yapar.

14. Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş

 Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da, Türkiye’de ikamet eden bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere bu El Kitabı’nın III.4.2.2. Maddesi uyarınca düşük öncelik verilir.

15. Elektronik Belge Kullanılması

Öğrenci ile yükseköğretim kurumu tarafından imzalanan hibe sözleşmesinin ıslak imzalı olması gerekmektedir. Öğrenim Anlaşması EWP/OLA platformu aracılığıyla düzenlenir. Bunun dışındaki belgeler için öğrencilerden öncelikle orijinal ıslak imzalı belgeleri sunmaları istenir. Ancak ıslak imzalı belgelerin temin edilemediği durumlarda, gerçek olduğundan emin olunan belgeler (örneğin öğrenci tarafından sunulmakla birlikte ortak kurum yetkilileri tarafından teyit edilen veya doğrudan ortak kurum tarafından gönderilen belgeler) ıslak imzalı olmadan da (fotokopi, pdf ve JPEG gibi elektronik formatlar) kabul edilir.

16. Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Burada da tarafsızlık ve şeffaflık kuralları gereği genel değerlendirme ölçüt ve ağırlıkları dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir.

Öğrenciler hibesiz olarak gittikten sonra, yükseköğretim kurumunun, kurumsal destek hibesinden aktarım ve ek kaynak bulunması gibi nedenlerle hibesiz öğrencileri hibelendirmeye karar vermesi durumunda, hibelendirmeyi başarı sırası gözeterek yapabileceği gibi tüm hibesiz öğrencilerine eşit uygulanacak bir hibe tahsis kararı da alabilir. Her iki durumda da hibe tahsis kararı seçim Komisyonu tarafından kayıt altına alınmalıdır. İlgili değişikliğin yürürlüğe girmesi için hibe sözleşmesinin mümkün olan en erken tarihte, fakat her şekilde öğrencinin faaliyeti tamamlanmadan önce revize edilmesi veya ek sözleşme yapılması gerekmektedir. Bu revize/ek sözleşme ıslak imzalı belgeyi sonradan almak şartıyla öğrenci tarafından imzalanıp taranarak gönderilen sözleşme üzerinden yapılabilir.

 Faaliyet tamamlandıktan sonra hibelerde artış gerçekleştirilemez.

 Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

17. Akademik Ücretler

 Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

18. Ulusal Hibe ve Burslar

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, hâlihazırda aldıkları yükseköğretim burslarının ve kredilerin devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kazanım, öğrencinin yurtdışındaki öğrenim faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz.

 Yükseköğretim kurumları ulusal burs veya kredi başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin Erasmus+ hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere başvuru hakkını kazanamayan öğrenciler de Erasmus+ hibesine müracaat edebilirler.

19. Sigorta Yükümlülükleri

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu sigortaların yapıldığını kontrol eder ve yapıldığından emin olur. Hangi sigortaların zorunlu olduğu öğrenci sözleşmesinde belirtilmektedir.


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ REHBERİ

1. AŞAMA: İLETİŞİM

·    Erasmus öğrencisi olarak seçildikten sonra, öğrenciler bölümlerindeki Erasmus temsilcileri ve Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü’ndeki Erasmus Uzmanı ile iletişim halinde olmalıdır. Bölüm Erasmus temsilcisi değişim sürecinde öğrencilerin akademik danışmanları olacaktır. Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü’ndeki Erasmus uzmanları ise idari konularda öğrencilere destek vereceklerdir.

·   Öğrencilerle haberleşme e-posta, web sayfası (http://erasmus.erciyes.edu.tr/ ) ve başvuru esnasında kullandıkları KION sistemi (http://int.erciyes.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035) aracılığıyla yapılacaktır. Öğrencilerin E-postaları, Erasmus web sayfasını ve KION sistemini sık sık kontrol etmesi gerekmektedir.

2. AŞAMA: SEÇİLEN ÖĞRENCİLERİN KARŞI ÜNİVERSİTEYE BİLDİRİLMESİ

·   Gidecek öğrencilerin kesin listesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında yayınlandıktan sonra Erasmus uzmanları karşı üniversitelere, sistem üzerinden öğrencilerin akademik ve iletişim bilgilerini içeren e-posta gönderir (nomination). Nomination sonrası ilgili uzmanlar, öğrencilerine bilgilendirme e-potası gönderirler. Öğrenci, bu resmi bildirim yapıldıktan sonra kendisi de karşı kurumla direkt olarak yazışabilir

·   Nomination bildiriminden sonra misafir olunacak üniversitenin öğrencilere başvuru süreci (application) ile ilgili bilgilendirme e-postası göndermesi beklenir.

3. AŞAMA: EVRAK

Gitmeye hak kazanan öğrencilerin Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü’ndeki uzmana elden evrak teslimi yapmayacak, tüm evraklar sisteme (KION) yüklenecektir. Öğrencilerin hazırlayacağı evraklar aşağıda sıralanmıştır.

·  Application Form (varsa): Nomination sonrası öğrencilere gönderilecek başvuru evrakları bilgilendirme e-postasında sıralanan başvuru evraklarından biridir. Gideceğiniz üniversite, Application form ile birlikte farklı evraklarda talep ederse (CV, Niyet mektubu, konaklama formu, pasaport fotokopisi vs.) o belgeleri de hazırlayıp Application Form ile birlikte tek bir PDF dokümanı olarak sisteme yüklemelisiniz. İmza kısımlarının tamamlanmış olmasına dikkat edilmelidir (Bölüm Erasmus Temsilcisi imzası, öğrencinin imzası, varsa Kurum Koordinatörü imzası). (Varsa)  Kurum Koordinatörü imzası ve mühür gibi alanların ofiste bulunan ilgili uzmanınızla iletişime geçerek tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Gideceğiniz üniversite sizlere Application Form sunmuyorsa sisteme her hangi bir form yüklemek zorunda değilsiniz.

·  Learning Agreement: Nomination sonrası öğrencilere gönderilecek başvuru evrakları bilgilendirme e-postasında sıralanan başvuru evraklarından biridir (Bölüm temsilcisi tarafından imzalanacaktır). Learning Agreement formunu hazırladıktan sonra gerekli imzaları tamamlayıp KION sisteminde ilgili alana (Öğrenim Anlaşması) tarayarak yüklemelisiniz. Learning Agreement belgesini hazırlarken hem karşı kurumdan alacağınız dersler hem de ERU’de karşılık gelen derslerin ECTS kredisi 28-32 aralığında olmalıdır (İki alanın eşit olması beklenmez).  İlgili uzman belgeyi kontrol ettikten sonra onaylayacaktır ya da gerekçesini yine sistem üzerinden belirterek onaylamayacak ve yeniden yüklemenizi isteyecektir. (Learning Agreement’ta Kurum Koordinatörü imzası varsa ilgili uzmanınızla iletişime geçiniz.) Öğrenciler gidecekleri üniversiteden gelen bilgi paketi ve/veya web sayfasını dikkatle incelemelidir. Akademik takvim, eğitim dili, konaklama imkânları, sunulan derslerin listesi ve ECTS kredileri gibi konularda bilgi edinmelidirler. Ders listesine ve ECTS kredilerine ulaşılamaması durumunda öğrenciler misafir olunacak kurumla doğrudan yazışarak bilgi edinebilirler. Öğrenciler ilgili belgeleri doldurabilmek için bölüm Erasmus temsilcileri ile görüşerek misafir olunacak kurumda alınacak dersleri belirlemelidir.

·  Akademik Tanınma Formu ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı: Erciyes Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü’nün web sitesinden temin edip 2 nüsha halinde hazırlamalısınız. Bölüm temsilcisi ve fakülte koordinatörü tarafından imzalanacaktır. İmzalar tamamlandıktan sonra bu belge KION sistemine yüklenmeli,  diğer nüsha ise Fakülte Kurul Kararından geçmesi için bölüm sekreterliğinize iletilmelidir. Fakülte Yönetim Kurulu Kararının süreç takibi sizlerin sorumluluğundadır. Karar çıktığında Fakülteler kararı e-belge sistemi üzerinden Koordinatörlüğümüze iletmektedir. Akademik tanınma formunu hazırlarken hem karşı kurumdan alacağınız dersler hem de ERU’de karşılık gelen derslerin ECTS kredisi 28-32 aralığında olmalıdır (İki alanın eşit olması beklenmez). 

·  İngilizce Transkript: Üniversitemiz öğrenci bilgi sisteminden temin edilip KION sisteminde ilgili alana yüklenmelidir. Islak imza zorunluluğu yoktur.

·  Diğer: Başvuru esnasında pasaport fotokopisi isteyen üniversitelere gidecek öğrencilerden 25 yaş altında olan öğrenciler e-devlet üzerinden direkt olarak pasaport başvurusu yapabilirler. 25 yaş üzerinde olanlar[1] ise Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında yer alan “Harçsız Pasaport Dilekçesi”ni doldurarak ilgili uzmanları ile iletişime geçmelidir. Başvuru esnasında pasaport bilgisi istenmediği takdirde, davet mektubu sonrası pasaport işlemlerine başlanması önerilir.


4. AŞAMA: EVRAKLARIN KARŞI KURUMA GÖNDERİLMESİ

Karşı kurumun istediği evrakları hazırlamak, gerekli imzaları tamamlamak, KION sistemine yüklemek ve karşı kuruma göndermek (online sistem, e-posta ya da posta) tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Erasmus Koordinatörlüğündeki uzmanlar öğrenci belgelerini karşı kurumlara göndermemektedir. (Bazı kurumlar ofislerden belgeleri göndermelerini isteyebilirler. Bu durumda ilgili uzmanınızla iletişime geçerek gönderilmesini sağlayabilirsiniz.)


5. AŞAMA: DAVET/KABUL MEKTUBU

·  Evrakların gönderilmesinin ardından karşı üniversiteden öğrencinin adına düzenlenmiş davet/kabul mektubu beklenir. Bu mektubun gelmesi biraz zaman alabilir, takibi öğrenciye aittir.

·  Karşı kurumdan davet mektubunun gelmesinin ardından öğrenciler bu mektubu sistemde ilgili alana yüklemelidirler.

·  Davet/kabul mektubu olmadan öğrenci vize başvurusu yapamaz. Bazı konsolosluklar bu mektubun ıslak imza ve mühürlü aslını isterken, bazıları faks veya e-mail çıktısı kabul etmektedirler. Öğrencinin ilgili konsolosluktan bunu önceden öğrenmesi ve hazırlığını buna göre yapması vize sürecinin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.


[1] Harçsız pasaport almak için 25 yaşını geçmiş öğrenciler harçsız pasaport dilekçesi (web sitemizde formlar ve dökumanlar sekmesinden temin edilebilir) doldurup ofisimize başvurabilir.

25 yaşını geçmemiş öğrenciler  "e-devlet" sisteminden öğrenci belgesi alarak Emniyet Müdürlüğü'ne gitmesi ve pasaport için başvurması yeterlidir. Emniyet Müdürlüğü'ne giderken 2 adet biyometrik fotoğraf ve pasaport defter bedelini anlaşmalı bankalardan birine yatırıp dekontunu yanınıza alınız.


6. AŞAMA: VİZE

·  Gideceğiniz ülkenin konsolosluğuyla temas kurmalı ve vize almak için hangi belgelerin istendiğini öğrenmelisiniz. Vize işlemi ve evrakları, seyahat detayları, bilet işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.

·  Vize için sağlık sigortası istenmektedir. Bunun için Türkiye’deki çeşitli firmalar ve bankalar farklı fiyatlar vermektedir. Konsolosluk tarafından vize için istenilen sigortanın içeriği iyice anlaşılıp ona göre araştırma yapılmalıdır. Ayrıca, SSK’lı olan herkesin SGK genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İşlemleri Bürosundan temin edebileceği AT11 isimli belge, öğrencilerin Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması olan ülkelerde eğitim için bulundukları süre içerisinde, Türkiye’deki sağlık güvencelerinin devamlılığını ifade eder ve bu ülkelerdeki sağlık hizmetlerinden, bu ülkelerin sağlık politikaları kapsamında yararlanabilmelerini sağlar (diş muayenesi hariç). Öğrencilerin bu konuyu SGK’dan araştırmaları gerekmektedir.

·  Vizeye başvurmadan önce Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü’nden “Confirmation Letter” yani maddi destek yazısı, öğrencinin hibeli Erasmus öğrencisi olduğunu teyit eden bir belge alınır. Öğrenci, Kabul Belgesini sisteme yükledikten sonra ilgili doküman uzmanınız tarafından hazırlanır ve KION sistemine yüklenir. Öğrenci sistemden çıktı alarak belgeyi kullanabilir. (Konsoloslukların ıslak imzalı belge talep etmesi halinde ilgili uzmanınızla görüşmeniz gerekmektedir.)

·  Vize uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?886ee610-cd61-428d-ad71-fd86cfa214bc


7. AŞAMA: OLS SINAVI

Erasmus hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği (Online Linguistic Support – OLS) sistemi sunulmaktadır. Biri gitmeden önce, diğeri döndükten sonra olmak üzere iki adet sınav yapılmakta olup, faaliyet süresince öğrencilerin dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. (Aksi talep edilmediği sürece dil sınavı İngilizce tanımlanmaktadır.) Öğrencinin birinci hibe ödemesini alması için OLS 1. Sınavı tamamlamış olması şarttır.

 

8. AŞAMA: HİBE ÖDEMESİ

·  Öğrenci vizeyi aldıktan sonra kendi adına Euro hesabı açar. Hesap Ziraat Bankası’ndan açılmalıdır.

·  Öğrenci hesap açtıktan sonra öğrenci ile Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü arasında sözleşme imzalanır. Sözleşme süreci ile ilgili detaylar ilgili uzmanlarca paylaşılacaktır.

·  Öğrenci, hibe ödemesi için gerekli formları Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü’ne ilettikten sonra alması gereken toplam hibenin %70’i ilk ödeme olarak bildirdiği Euro hesabına yatırılır.


9. AŞAMA: DERS DEĞİŞİKLİĞİ

·  Gittiğiniz üniversitede alacağınız derslerde; dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması, vb. nedenlerden dolayı değişiklik yapmanız gerektiğinde buradaki bölüm Erasmus temsilcinizden öncelikle onay almanız gerekmektedir. Onay aldıktan sonra Learning Agreement Değişiklik Sayfasını doldurup karşı kuruma imzalattıktan sonra mühürlü ve imzalı olarak bölüm Erasmus temsilcinize e-mail ya da posta yoluyla göndermelisiniz. Belgenin bölümdeki imzaları tamamlandıktan sonra belgenin KION sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Bu değişiklik esnasında toplam ECTS kredisinin 30 (+/-2) kredi olarak korunmasına dikkat edilmelidir. Bu süreci takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Aynı şekilde Akademik Tanınma formu da yenilenmelidir. Güncellenen Akademik Tanınma Formunun ilgili fakültenin yönetim kurulundan geçmesi ve kararın bir kopyasının Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yenilenmiş Akademik Tanınma Formunun sisteme yüklenmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınması öğrencilerin sorumluluğundadır.


NOT: Öğrenciler kayıt yenileme döneminde varsa ödemekle yükümlü oldukları harç tutarını üniversitemize yatırırlar. Gidecekleri üniversiteye herhangi bir akademik kayıt ücreti ödemezler. Üniversitemizde ders kaydı yapmayıp bu işlemi Erasmus hareketlilikleri bitip döndükten sonra yaparlar.

 

10. AŞAMA: DÖNÜŞ SÜRECİ

Öğrenciler hareketliliklerini tamamladıktan sonra aşağıdaki evrakları KION sistemine yüklemelidirler. Dönen öğrenciler Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü’ndeki uzmana evrak teslimi yapmayacak, tüm evraklar sistem üzerinden gönderilecektir. Dönüş evrakları aşağıda sıralanmıştır;

·  Tran of Records (İngilizce Transkript): Misafir olduğunuz kurum tarafından hazırlanır, aldığınız derslerin not karşılığı yer almalıdır.  İmzalı ve mümkünse mühürlü olmalıdır. Taranıp sistemde ilgili alana yüklenmelidir.

·  Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası): Erasmus programına katıldığınız tarihleri gösteren bir sertifika olup, misafir olduğunuz kurum tarafından hazırlanır, imzalı ve mümkünse mühürlü olmalıdır. Taranıp sistemde ilgili alana yüklenmelidir.

·  İntibak Raporu: Öğrenci karşı kurumdan aldığı Transkript belgesi ile OBİSİS sistemi üzerinden intibak yapar. (Konuyla ilgili detaylar ErU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile görüşülmelidir). İntibak raporunun 2 nüsha çıktısı alınarak Komisyon üyelerinin imzalaması sağlanır. Eğer komisyon üyelerinin arasında Erasmus Bölüm temsilcisi yoksa bu kişinin de belgeyi imzalaması sağlanır. İmzaları tamamlanmış olan belgenin bir nüshası taranıp KION sisteminde ilgili alana yüklenmelidir. Diğer nüsha ise Fakülte Kurul Kararından geçmesi için bölüm sekreterliğinize iletilmelidir. Fakülte Yönetim Kurulu Kararının süreç takibi sizlerin sorumluluğundadır. Karar çıktığında Fakülteler kararı e-belge sistemi üzerinden Koordinatörlüğümüze iletmektedir.

·  OLS Sınavı: Öğrencilere sistem üzerinden otomatik olarak atanan sınavın 2. aşamasının tamamlanması gerekmektedir. 

·  Online Rapor Formu: Faaliyetle ilgili online bir rapordur, öğrencinin dönüş tarihi esas alınarak Mobility Tool (Avrupa Komisyonu Hareketlilik Yönetim Aracı) sisteminden online rapor için davet e-postası alır ve belirtilen süre içerisinde bu raporu doldurması gerekir. Raporu doldurmayan öğrencilerin %30 kalan ödemesi yapılamaz. 

Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken BelgelerBu Bilgileri Kim Hazırlar?Kaç Nüsha Hazırlanır?
Stajlar için Öğrenim AnlaşmasıBölüm Erasmus temsilcisi ve öğrenci2 nüsha
Staj Akademik Tanınma BelgesiBölüm Erasmus temsilcisi ve öğrenci2 nüsha
İngilizce TranskriptÖğrenci işleri1 nüsha
Pasaport fotokopisiÖğrenci1 nüsha
Onay mektupErasmus Koordinatörlüğü1 nüsha
Sözleşme Ek IV BelgesiÖğrenci2 nüsha
Üniversite ile staj öğrenci arasındaki sözleşme Konsorsiyum kapsamında staj yapacak öğrenciler için sözleşme (Staj Uzmanına danışınız)Öğrenci2 nüsha
Vize fotokopisiÖğrenci1 nüsha
Fakülte Yönetim Kurulu KararıÖğrenci - Fakülte Yönetimi1 nüsha
Sağlık SigortasıÖğrenci1 nüsha


Pasaport ve vizeye başvurmadan önce Uluslararası Ofis Başkanlığı’ndan alınacak belge
NOT:Pasaport ve vize işlemlerine misafir olunacak kurumdan “davet mektubu” geldikten sonra başvurulmalıdır.
1Harçsız Öğrenci Pasaportu için Dilekçe: Vize işlemlerine başlamadan önce, pasaportunuz yok ise çıkartınız, var ise süresinin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak 25 yaşından büyük öğrenciler Erasmus Koordinatörlüğü’nden dilekçeyle önceden talepte bulunmaları gerekir. Dilekçe için tıklayınız.
2Confirmation Letter:Öğrenci,Kabul Belgesi geldikten sonra vizeye başvurmadan önce Teyit Belgesini (Confirmation Letter- Erasmus hibesi alacağınıza dair resmi bir belgedir) Erasmus Koordinatörlüğü'nden talep edebilir. Bu belge, Erasmus öğrencisi olduğunu ve hibe alacağını teyit eder. Kabul Mektubunuz ve Teyit Belgeniz elinize geçtikten ve ilgili konsolosluğun istediği diğer evrakları tamamladıktan sonra derhal vize için ilgili konsolosluğa başvurunuz.


Dönüşte getirilmesi gereken belgelerBu belgeleri kim hazırlar?Kaç nüsha hazırlanır?
1Değerlendirme Raporu(Performance Evaluation)Misafir olunan kurum1 nüsha
2Learning Agreement For Traineeships belgesinin "After the mobility" kısmı.Misafir olunan kurum1 nüsha
3Certificate of Attendance(Katılım Sertifikası) (Örnektir!!!)Misafir olunan kurum1 nüsha
4Staj Öğrenci Rapor Formu (Online doldurulacaktır.)Öğrenci1 nüsha
5ECTS Not Dönüşüm BelgesiÖğrenci-Bölüm temsilcisi2 nüsha
6İlgili Yönetim Kurulu KararıBölüm temsilcisi - Fakülte yönetim kurulu1 nüsha
Web Tasarım Ajansı MEDYATÖR İNTERAKTİF
© 2021  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ   Tüm Hakları Saklıdır.