Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Yükseköğretim kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili çağrı yılının başında buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Çağrı yılının başında bu tür bir karar alınmamışsa veya öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz.

!!DİKKAT: Bu bilgiler 2021 sözleşme dönemine ait olup farklı sözleşme dönemleri için güncellenebilir!

Öğrenci Staj Hareketliliği / Detaylı bilgi için tıklayınız...

1.  Uygun Staj Yeri Örnekleri:

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 - Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

 - Yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

 - Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

 - Ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

 - Araştırma enstitüleri

 - Vakıflar

 - Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

 - Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

 - Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- Yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlar arası anlaşma imzalamış olmalı)

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 

2.  Kayıt Donduran Öğrencilerin Durumu

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Kayıt dondurulan dönemde staj hareketliliği başvurusu yapılabilir.

 

3.  Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerle[1] faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

4.  Seçim Şartları ve Seçimde Kullanılan Belgeler

4.1.    Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)[2] bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci[3] olması,

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması[4] . Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik[5] ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden[6] yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

100’lük sistem kullanan kurumlarda asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Yükseköğretim kurumları, başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkezin koymuş olduğu ölçütlere uygun olmak kaydıyla taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak, belirlenen yeni taban puan, kontenjan sayısının en az 2 katı kadar başvuru alınabilmesini engellememelidir. Hiçbir durumda başvuru ilanına çıkıldıktan sonra taban puan yükseltilemez.

 

4.2  Seçim Ölçütleri

Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği seçim ölçütlerine göre staj faaliyetine katılacak öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanması ve tercih sırası/puan/bütçe kriterlerine göre gerçekleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

Akademik başarı düzeyi

 

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

 

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

 

+15 puan[7]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

 

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan[8]

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

 

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

 

+5 puan[9]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

 

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

 

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

 

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

Tablo-1 Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” eksiltme uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” eksiltme uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan eksiltme uygulanmaz.

Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

4.2.3 Not Dökümü

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve seçim yapılan yükseköğretim kurumunda henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki eğitim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

4.2.4 Yabancı Dil

Yükseköğretim kurumları, başvuran bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil düzeyi belirleme ölçütü oluşturmalıdır. Başvuru aşamasında bütün öğrencilerden aynı (veya farklı olup birbirine denkliği kabul edilen) belge/sınav sonuçları istenmeli, bu belge/sonuçlar değerlendirmeye alınmalıdır.

Yabancı dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak yöntem, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir. Yabancı dil düzeyini tespit etmek üzere yükseköğretim kurumunun kendisinin sınav düzenlemesi halinde bu sınav, profesyonel kurumlar (kurumun veya başka üniversitelerin yabancı dil öğretimi ile ilgili birimleri veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel kurumlar) tarafından yapılmalıdır. Erasmus kurumsal koordinatörü ve Erasmus ofis çalışanları yabancı dil sınavının herhangi bir aşamasında görev alamazlar. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25’ten fazla olamaz. Yabancı dil seviyesi tespiti için yükseköğretim kurumunun sınav düzenlemesi halinde, sınav sonuçlarının sınavı yapan yabancı dil öğretimi ile ilgili birimi tarafından, resmi yazışma ekinde ve listenin her sayfasının imzalı/paraflı ve onaylı olacak şekilde Erasmus ofisine iletilmesi gerekir.

 Yükseköğretim kurumları, düzenledikleri yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılım için öğrencilerden ücret alamaz. Zira öğrenci seçim süreci ile ilgili masraflara destek olmak üzere Merkez tarafından kurumsal destek hibesi verilmektedir. Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesi için tahsis edilen emek, zaman ve ekonomik kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda “-5 puan” indirilebilmesi bu durumun sınav ilanında açıkça belirtilmesi zorunludur. İlanda belirtilmemişse, puan indirimi uygulanamaz.


5.  Hibe Desteği, Süre ve Hibe Hesaplamaları

           5.1 Gidilen Ülkelere/Faaliyete Göre Aylık/Günlük Hibe Miktarları

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık/günlük staj hibeleri belirlenmiştir.

 Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık/günlük hibe miktarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

A)    Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

600

 

B)    Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne, babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre 2-12 ay arası öğrenci hareketliliği için Aylık 250 € İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

 

6.      Hibelerde Kesinti Yapılması

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

1.Başarısızlık Durumunda: Başarısız öğrencilerin hibelerinde % 5’ten az olmamak üzere başarısızlık ile orantılı kesinti yapılır. Yükseköğretim kurumu başarısızlık nedeniyle yapılacak kesinti miktarı ve nedenlerini önceden belirlemeli, hareketliliğe katılacak öğrencilere duyurmalı, öğrenciyle imzalanacak hibe sözleşmesinde hüküm altına alınmalı ve aynı durumlar için aynı kesinti miktarını eşitlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde uygulamalıdır.

2) Katılımcı Anketini Doldurmama: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam nihai hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır. Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır, Yararlanıcı Modülü’nde kesinti gün sayısı ilgili bölüme girilir ve açıklama bölümüne kesinti gerekçeleri yazılır.

      6.1 Ödenen Hibenin Tamamının İadesi:

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

7.      Akademik Tanınma

Yükseköğretim kurumu, yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlamakla yükümlüdür.

Tam Tanınma şu şekilde gerçekleştirilmelidir: Misafir olunan kurumda alınan ve öğrencinin staj anlaşmasında yer alan stajın orijinal isimleri ve kredilerinin transkript ve Diploma Eki’nde yer alması dipnotlarda açık bir şekilde, öğrencinin Erasmus+ kapsamında hareketlilikten faydalandığının belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca transkript ve Diploma Eki 6.1’de[10] hangi derslerin Erasmus+ kapsamında ve hangi yükseköğretim kurumunda alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir.

Staj faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Staj Hareketliliği İçin Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) imzalanmalıdır. 2021 çağrı yılı için staj anlaşmalarının imzalanması EWP üzerinden çevrimiçi olarak değil basılı olarak gerçekleştirilecektir. Gönderen yükseköğretim kurumu, bu anlaşmada belirtilen iş programında öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder.

Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir.

Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim kurumu tanımayı, yurtdışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce staj faaliyetinin öğrencisi olunan programda nasıl tanınacağına ilişkin bölüm/fakülte/enstitü kurul kararı alınmalıdır.

8.      Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

8.1.    Çevrimiçi Dil Desteğinin Kapsamı

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.

Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz.

Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir.

8.2.    Zorunlu Sınavlar

Staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden iki adet sınav olurlar. İlk sınavdan C2 alan katılımcıların ikinci sınava girme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Sınav, öğrencinin gittiği kurumda staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz.

Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

8.3.    İsteğe Bağlı Dil Kursları

Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, faaliyetlerine başlamadan önce kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe ve Portekizce dillerinde sınava girip sınav sonucunda B2 ve üzerinde; Bulgarca, Çekçe, Danca, Yunanca, Hırvatça, Macarca, Lehçe, Romence, Slovakça, Fince ve İsveççe dillerinde sınava girip sınav sonucunda B1 ve üzerinde alan öğrenciler isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Bu öğrencilere kurs ataması yine yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Hareketlilik başlangıcında aktif hale gelen çevrimiçi dil kurslarına azami 13 ay olmak üzere katılımcılar hareketlilik bitiminden sonra iki ay daha devam edilebilirler.

8.4.    Çevrimiçi Dil Sınavları ve Kurslarına Katılım

Öğrencilerin sınav ve dil kursuna katılabilmeleri yükseköğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Yükseköğretim kurumu gidiş öncesinde ve hareketlilik bitiminde zorunlu sınavları öğrenciye atamakla yükümlüdür. Mücbir bir sebebe dayanmaksızın bu yükümlülüğü yerine getirmeyen yükseköğretim kurumunun kurumsal destek hibesinde, Hibe Sözleşmesinin Eki “Akdi ve Mali Hükümler - Yetersiz, Kısmi ya da Geç Uygulama Durumunda Hibe Kesintisi” hükümleri uyarınca %25 ila %75 oranında kesinti yapılabilir. Merkez tarafından sözleşme dönemi başında öğrenci hareketliliği gerçekleştirecek tüm yükseköğretim kurumlarına, OLS sistemi üzerinden, hareketlilik kapasitelerine uygun oranda dil sınavı ve dil kursu hakları (lisans) tanımlanır. Lisanslar yükseköğretim kurumuna dil ayrımı yapılmaksızın toplam sayı olarak verilir. Hangi dilde kaç lisans kullanacağına yükseköğretim kurumu kendi ihtiyacına göre karar verir.

Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, OLS sistemi vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.

Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

Yükseköğretim kurumunun dil kursu lisansı sayısının, kurs almak isteyen öğrenci sayısından düşük olması halinde, yükseköğretim kurumu, kurs lisanslarını kendi girdiği sınav dilinde en düşük puanı alan öğrencilerden başlayarak dağıtır.

OLS kurslarını düzenli bir şekilde alan öğrencilere ECTS kredisi verilmesi önerilmektedir. OLS’ye tanımlanacak ECTS kredisinin miktarı ve koşulları yükseköğretim kurumunun takdirindedir.

9.      Faaliyet Süresinin Uzatılması

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, Erasmus ofisi ve öğrencinin fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen kurumun onayı ve öğrencinin akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir. Süre uzatılması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

1. Sürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 1 ay önce sunulması gereklidir. Talebin tüm taraflarca kabul edilmesi durumunda hibe sözleşmesinde değişiklik yapılmalı ve sürenin uzatılmasına ilişkin tüm gerekli işlemler tamamlanmalıdır.

2. Uzatılan süre, Merkezle yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz

3. Öğrenciyle imzalanan sözleşmede belirtilen azami hibe miktarında artış olacaksa bu durumda öğrenci ile ek sözleşme yapılmalıdır.

Öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresi kadar hibe verilebilir. Bütçenin süre uzatımı isteyen tüm öğrencilerin uzatma dönemlerini karşılamaya yetmemesi durumunda, hibe verilecek öğrenciler ilk seçimdeki başarı durumları esas alınarak tarafsızlık ve şeffaflık ilkesine uygun olarak belirlenir.

10.  Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

Öğrencilerin, planlanan hareketlilik faaliyetinden erken dönmesi durumunda aşağıdaki olasılıklar söz konusudur:

 1. Hareketlilik türü için bu el kitabında belirtilen asgari sürenin tamamlanması ancak planlanan faaliyet süresinden erken dönülmesi durumunda öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.

2. Bu el kitabında belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse, söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Ancak Yararlanıcı Modülüne (BM) bu öğrenci için giriş yapılır. Yapılan ödemeler (varsa seyahat dâhil) iade alınır.

 3. Mücbir sebepler sonucu bu el kitabında belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse öğrencinin yurtdışında fiilen kaldığı süre için hibe ödemesi yapılır.

 

11.  Faaliyet Süresine Ara Verilmesi

Asgari faaliyet süresi sağlanmadan şahsî bir mücbir sebepten dolayı öğrencinin geri dönmek zorunda kalması halinde, aşağıdaki şartların sağlanması şartıyla öğrencinin faaliyetini tekrar etme imkânı vardır:

1. Yeni faaliyet, tamamlanamayan faaliyet ile aynı türde olmalıdır.

2. Yeni bir öğrenim anlaşması imzalanmalıdır.

3. Tamamlanamayan dönem ve telafi için verilen dönem ayrı ayrı raporlanmalıdır.

Asgari faaliyet süresinden daha uzun süre kalan bir öğrencinin şahsî bir mücbir sebepten dolayı geri dönmek zorunda kalması halinde, öğrenciye tamamlayamadığı faaliyetini telafi etmek üzere tekrar gitme imkânı tanınmaz.

Genele etki eden mücbir sebeplerden (COVID-19, gidilen bölgede doğal afet olması, grev yapılması vb.) dolayı öngörülen faaliyet süresini tamamlayamadan dönen öğrencilerin durumları hakkında, Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu genel bir değerlendirme yaparak toplu olarak uygulanacak bir karara varır ve duyurusunu yapar.

12.  Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş

Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da, Türkiye’de ikamet eden bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere bu El Kitabı’nın III.4.2.2. Maddesi uyarınca düşük öncelik verilir.

13.  Elektronik Belge Kullanılması

Öğrenci ile yükseköğretim kurumu tarafından imzalanan hibe sözleşmesinin ıslak imzalı olması gerekmektedir. Öğrenim Anlaşması EWP/OLA platformu aracılığıyla düzenlenir. Bunun dışındaki belgeler için öğrencilerden öncelikle orijinal ıslak imzalı belgeleri sunmaları istenir. Ancak ıslak imzalı belgelerin temin edilemediği durumlarda, gerçek olduğundan emin olunan belgeler (örneğin öğrenci tarafından sunulmakla birlikte ortak kurum yetkilileri tarafından teyit edilen veya doğrudan ortak kurum tarafından gönderilen belgeler) ıslak imzalı olmadan da (fotokopi, pdf ve JPEG gibi elektronik formatlar) kabul edilir.

Ayrıca, Kâğıtsız Erasmus (Erasmus Without Paper) ve Çevrimiçi Öğrenim Anlaşması (OLA) projeleri kapsamındaki dijital sistemleri kullanan yükseköğretim kurumlarında öğrenci ile imzalanan hibe sözleşmesi dışındaki belgeler bu sistemler kullanılarak hazırlanmalıdır.

 

14.  Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklarına göre öğrenciler seçildikten sonra, yükseköğretim kurumuna tahsis edilen bütçe kapsamında maddi olarak desteklenemeyen kontenjan kalması halinde, hibe almadan gitmek isteyen öğrenciler arasında ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Burada da tarafsızlık ve şeffaflık kuralları gereği genel değerlendirme ölçüt ve ağırlıkları dikkate alınarak öğrenci seçimi gerçekleştirilir.

Öğrenciler hibesiz olarak gittikten sonra, yükseköğretim kurumunun, kurumsal destek hibesinden aktarım ve ek kaynak bulunması gibi nedenlerle hibesiz öğrencileri hibelendirmeye karar vermesi durumunda, hibelendirmeyi başarı sırası gözeterek yapabileceği gibi tüm hibesiz öğrencilerine eşit uygulanacak bir hibe tahsis kararı da alabilir. Her iki durumda da hibe tahsis kararı seçim Komisyonu tarafından kayıt altına alınmalıdır. İlgili değişikliğin yürürlüğe girmesi için hibe sözleşmesinin mümkün olan en erken tarihte, fakat her şekilde öğrencinin faaliyeti tamamlanmadan önce revize edilmesi veya ek sözleşme yapılması gerekmektedir. Bu revize/ek sözleşme ıslak imzalı belgeyi sonradan almak şartıyla öğrenci tarafından imzalanıp taranarak gönderilen sözleşme üzerinden yapılabilir.

Faaliyet tamamlandıktan sonra hibelerde artış gerçekleştirilemez.

Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

15.  Akademik Ücretler

Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

16.  Ulusal Hibe ve Burslar

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, hâlihazırda aldıkları yükseköğretim burslarının ve kredilerin devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kazanım, öğrencinin yurtdışındaki staj faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz.

Yükseköğretim kurumları ulusal burs veya kredi başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin Erasmus+ hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere başvuru hakkını kazanamayan öğrenciler de Erasmus+ hibesine müracaat edebilirler.

17.  Sigorta Yükümlülükleri

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu sigortaların yapıldığını kontrol eder ve yapıldığından emin olur. Hangi sigortaların zorunlu olduğu öğrenci sözleşmesinde belirtilmektedir.

18.  Öğrenci Hareketliliği Belgeleri

Her bir öğrenci dosyasında veya e-arşivinde, aşağıdaki belgelerin mutlaka bulunması gerekmektedir. Ancak aşağıda belirtilenler haricinde, yükseköğretim kurumu, faaliyetle ilgili olarak kendi kurumu içerisinde ihtiyaç duyduğu belgeleri de dosyada muhafaza edebilir.

Faaliyet başlamadan önce ve faaliyet sırasında düzenlenen belgeler:

1.      Öğrenci başvuru formu ve ekleri:

Ek 1 - Not çizelgesi,

Ek 2 - Yabancı dil düzeyini gösteren belge,

      2. Öğrencinin seçildiğine ilişkin öğrenciye yapılan yazılı bildirim veya toplu ilan,

      3. Misafir olunacak kurumdan alınan kabul belgesi (Acceptance Letter),

      4. Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Erasmus+ Yükseköğretim staj hareketliliği için sözleşmenin imzalı bir nüshası ve ekleri:

Ek 1 - Öğrenim Anlaşması,

Ek 2 - Genel Şartlar: Genel Şartların yükseköğretim kurumunda muhafaza edilecek nüshada bulunması zorunlu değildir.

Ek 3 - Öğrenci Beyannamesi: Tek nüsha halinde öğrenciye verilir, dosyasında bulunması zorunlu değildir. Katılımcılarla imzalanacak sözleşme şablonları MS Teams ErasmusNet iletişim platformunun “Dosyalar” bölümünde yer almaktadır.

5. Yurtdışında alınacak (Öğrenim Anlaşmasında yer alan) derslerin, öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren ilgili kurul kararı veya bunu gösteren Öğrenim ve/veya Staj Anlaşması (Learning Agreement for Studies/Traineeships),

6. Öğrenciye yapılan ödeme ile ilgili dekont veya öğrenciye yapılan ödemenin ayrıntılarını ihtiva eden banka ekstresi,

Faaliyet sona erdikten sonra tamamlanan belgeler:

1. Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından onaylanması. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir.

2. Katılım Sertifikası[11]

3. Öğrencinin faaliyete ilişkin başarı durumunu gösteren belge;

4. Staj hareketliliği için: Staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the Trainee” bölümü,

5. Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir.

6. Çevrimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

7. Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler),

8. Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren nihai transkripti ve/veya varsa Diploma Eki örneği.

Bu belgelere ilave olarak yükseköğretim kurumu yurtdışında geçirilen dönemin akademik olarak tanınmasını sağlamak üzere kurum içerisinde geçerli olacak gerekli belgeleri hazırlamakla yükümlüdür.

Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilere yönelik yaptırımlar Madde III.8’de belirtilmiştir. Yükseköğretim kurumu öğrencilerinin eksik veya hatalı evrakının tamamlanması/düzeltilmesi için uygun bir tarih belirler. Merkeze sunulacak nihai raporda yer alan öğrenci bilgilerinde 30 günlük nihai rapor sonucuna itiraz süresinden sonra yapılan herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.


[1] "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

[2] Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

 

[3] Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

 

[4] 5 Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 ECTS kredisidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf

 

[5] 1 ECTS’in iş yükü karşılığı 25-30 saattir (bkz. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1)

 

[6] Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan yararlanma dâhil değildir.

 

[7] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[8] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[9] Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

[11] Yükseköğretim Kurumuyla Yapılan Hibe Sözleşmesi hükümleri esastır.

1. AŞAMA: İLETİŞİM

Erasmus staj öğrencisi olarak seçildikten sonra, bölüm Erasmus temsilciniz, Erasmus Koordinatörlüğü ve misafir olacağınız işletme/kurum ile iletişim halinde olunuz. Bölüm Erasmus temsilciniz hareketlilik sürecinde sizin akademik danışmanınız olacaktır. Erasmus uzmanları ise idari konularda size destek vereceklerdir. Beyanda bulunduğunuz e-postanızı sık sık kontrol ediniz, sizinle haberleşme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Erasmus koordinatörlüğü sayfasında ilan edilen listede bulunan sorumlu uzmanınız ile iletişim halinde olunuz.

2. AŞAMA: EVRAK

Erasmus staj öğrencisi olarak seçildikten sonra ilk olarak, henüz gideceğiniz işletme/kurumdan bir davet mektubu almadıysanız, bu davet mektubunu almalısınız. Davet mektubu örneğimizden faydalanmak isterseniz tıklayınız.

Daha sonra kontrol listesinde yer alan evrakların doldurulması ve imzalatılması gerekmektedir. Karşı kuruma imzalatılacak belgelerde ıslak imza şartı aranmamaktadır. Evraklar şu şekildedir:

Gitmeden Önce Doldurulması Gereken Belgeler:

Learning Agreement for Traineeships : Bu belgede öğrencinin staj yapacağı işyerindeki programı, amaçları, kazanımları, değerlendirilmeleri, vb bilgilere yer verilir. Öğrencilerden belgeyi dikkatlice okuyup kendileriyle alakalı kısımları doldurmalarını beklemekteyiz. Gitmeden önce "Before The Mobility" kısmının doldurulması yeterlidir. Belgede 3 imza bulunmaktadır. Birinci imza öğrenciye, ikinci imza bölüm erasmus koordinatörüne, üçüncü imza gidilecek kurumdaki yetkiliye aittir. Belge karşı kuruma e-posta yoluyla gönderilip alınabilir. Ofis imzada ıslak imza şartı aramamaktadır.

Staj Akademik Tanınma Belgesi: Bu belgede öğrencinin yapacağı staj ve karşılığında üniversitemizde sayılacak staj ve kredileri yer almaktadır. Bu belge bölüm erasmus koordinatörü ile beraber doldurulmalıdır. Gidilecek kurumda yapılacak staj yapılacak işi özetleyecek birkaç kelimeyle ifade edilebilinecekse o şekilde, yoksa "internship" ifadesiyle yer alabilir. Üniversitemizde yerine sayılacak staj ne ise, koduyla, adıyla ve kredisiyle yer almalıdır. Eğer öğrenci staj zorunluluğu olmadan staj hareketliliğinden faydalanıyor ise, üniversitemizde sayılacak kısma "Zorunlu Olmayan Staj" ifadesi yazılması uygun olup kredilerine "0" yazılabilir. Bu belgeden 3 nüsha alınıp bir tanesi bir dilekçe ile Fakülte Yönetim Kurul Kararı için bölüm erasmus temsilcisi veya bölüm sekreterliğine bırakılır, diğerleri Erasmus Koordinatörlüğü'ne getirilir.

Confirmation Letter: Bu belge vize başvurunuz için işinize yarayacaktır.  Davet mektubu geldikten sonra Erasmus Koordinatörlüğü’nden maddi destek yazısı “Confirmation Letter” yani öğrencinin hibeli Erasmus öğrencisi olduğunu teyit eden bir belge alınır. Öğrenci, davet mektubu geldikten sonra bir kopyasını Erasmus Koordinatörlüğünde sorumlu uzmanına teslim ederek yazıyı talep eder.(İş programında olağan dışı bir yoğunluk olmadığı sürece uzmanınızdan talep ettiğinizin ertesi günü yazınız hazır olacaktır.) Bu yazı öğrencinin Erasmus hareketliliğinden seçildiğini, nerede/ne zaman staj yapacağını ve alacağı hibe miktarını teyit etmektedir.

Üniversite ile Öğrenci Arasındaki Sözleşme: Bu belgede öğrenci sözleşme belgesinin ilk sayfasında yer alan bilgileri doldurur ve 2 adet çıktısını alarak sorumlu uzmanına gelir. Sorumlu uzman sözleşmenin diğer sayfalarını doldurarak öğrenciye imzalatır. Öğrenci bu belgede yer alan banka hesabı için Euro hesabı açmalıdır.

Fakülte Yönetim Kurul Kararı: Staj akademik tanınma formu ve bir dilekçe bölüm erasmus koordinatörü veya bölüm sekreterliğine bırakılır. Bu dilekçede yapılacak stajın tanınırlılığı talep edilir. Eğer yapılacak staj zorunlu değil ise, diploma ekinde yer alması için talepte bulunulur. Bu belgenin Erasmus Koordinatörlüğüne gönderilmesi talep edilir. Bu belgeler yönetim kuruluna girer ve ofisteki sorumlu uzmanınıza elektronik belge sistemi üzerinden gönderilir.

Sağlık Sigortası: Öğrencilerin gideceği işletmedeki sağlık riskleri ile alakalı olarak ilgili dönemi içeren kaza, sağlık ve mesuliyet sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Öğrenciler sigortanın bu üç maddeyi de içermesine dikkat etmelidirler.

OLS: Erasmus hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği (Online Linguistic Support – OLS) sistemi sunulmaktadır.

Döndükten Sonra Getirilmesi Gereken Belgeler:

Katılım Sertifikası: Öğrencinin staj yaptığı süreyi kapsayan karşı kurum imzalı, staj yaptığına dair belge. Staj yapılan kurumda hazır bir şablon yok ise, sitemizde yer alan şablon kullanılabilir.


Değerlendirme Formu: Öğrencinin staj dönemini değerlendirmek amacıyla, staj yapılan işletmedeki sorumlu kişi tarafından doldurulan bir değerlendirme formudur. İnternet sitemizden indirilebilir.


After the Mobility (LA): Learning Agreement for Traineeships belgesinin After the Mobility kısmında yer alan bilgiler staj yapılan yerdeki sorumlu tarafından doldurulur ve imzalanır.

ECTS Not Dönüşüm Belgesi: Staj yapıldıktan sonra yapılan stajın staj akademik tanınma formunda yer aldığı gibi gerçekleştiğini gösteren ve oradaki belgeleri içeren formdur. Fakülte yönetim kurul kararı için bir dilekçe ile bölüm erasmus temsilcisi veya bölüm sekreterliğine bırakılır.

Fakülte Yönetim Kurul Kararı: Gitmeden önce alınan kararın uygulanması için alınan bir karardır. Bu karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ve Erasmus Koordinatörlüğü'ne gönderilir. Bu karar için ECTS Not Dönüşüm Belgesi ve bir dilekçe yazılır. Bu dilekçede yapılan stajın tanınırlığı istenir, staj zorunlu değil ise diploma ekinde görünmesi talep edilir.

Online Rapor Formu: Erasmus hareketliliğinizden sonra emailinize bir rapor formu linki gelir. Bu formda yer alan bilgileri doldurmanız ve submit etmeniz yeterlidir. Erasmus uzmanınız sistemden belgeyi doldurduğunuzu görecektir.

3. AŞAMA: PASAPORT

Davet/kabul mektubunun gelmesinin ardından öğrenci pasaport alabilir. 25 yaşından küçük öğrenciler e-devlet portalından alacakları öğrenci belgesi ile harçsız pasaport alabilirler. 25 yaşından büyük öğrenciler harçsız pasaport alabilmek için Erasmus web sayfasından temin edebileceği dilekçeyi doldurarak Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidir. Bu dilekçe karşılığında Erasmus uzmanları öğrenci için resmi bir yazı hazırlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderir.Öğrenci önce Rektörlük’e (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na), ardından Nüfus Müdürlüğü’ne giderek gerekli işlemleri yürütür.

Harçsız pasaportta öğrenci yalnızca cüzdan bedelini ödemekle yükümlüdür.

4. AŞAMA: SİGORTA

Öğrencinin sigorta yükümlülükleri üniversite ile öğrenci arasında imzalanacak olan sözleşme  formunda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

MADDE 5 - SİGORTA

5.1. Katılımcı, yeterli sigorta güvencesine sahip olacaktır.

5.2. Katılımcının sağlık sigortasıyla ilgili düzenlemeler yaptığına dair onay bu sözleşmeye dahil edilecektir. Katılımcı tarafından yaptırılan sağlık sigortasının bir kopyası, bu sözleşmeyle birlikte gönderen kuruma iletilecektir.

5.3. Katılımcı staj yaptığı kurumda sebep olduğu zararları karşılayan mesuliyet sigortasını yaptırıp, bu sözleşme ekinde sunmalıdır.

5.4. Katılımcı staj yaptığı kurumda görevleriyle alakalı olarak uğradığı zararları karşılayan kaza sigortasını yaptırıp, bu sözleşme ekinde sunmalıdır.

5. AŞAMA: VİZE

Pasaportun ardından gideceğiniz ülkenin konsolosluğuyla temas kurmalı ve vize almak için hangi belgelerin istendiğini öğrenmelisiniz. Vize işlemi ve evrakları, seyahat detayları, bilet işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.

Vize için sağlık sigortası istenmektedir. Erasmus staj hareketliliği kapsamında alınacak vizelerde seyahat sağlık sigortasının yanı sıra mesuliyet (liability) sigortası da poliçenin içinde teminat olarak bulunmak zorundadır. Gideceğiniz ülkenin konsolosluğunun farklı talepleri olursa sigorta kapsamında o talepler ayrıca yapılabilir. Ayrıca, SSK’lı olan herkesin SGK genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İşlemleri Bürosundan temin edebileceği AT11 isimli belge, öğrencilerin Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması olan ülkelerde eğitim için bulundukları süre içerisinde, Türkiye’deki sağlık güvencelerinin devamlılığını ifade eder ve bu ülkelerdeki sağlık hizmetlerinden, bu ülkelerin sağlık politikaları kapsamında yararlanabilmelerini sağlar. (diş muayenesi hariç). Öğrencilerin bu konuyu SGK’dan araştırmaları gerekmektedir.

Erasmus Kordinatörlüğünün vize işlemleri ile ilgili sürece tek dahli öğrenciye vereceği maddi destek yazısı (Confirmation Letter) noktasındadır.  “Gitmeden önceki evraklar” bölümünde bu yazıyla ilgili bilgi verilmiştir.

Vize uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?886ee610-cd61-428d-ad71-fd86cfa214bc

Not: İngiltere'ye gidecek öğrenciler vizeye başvurmadan önce Tier 5 vizesi için British Council'den CosID almak zorundadır. Bunun için gerekli belgeleri öğrenci toplar ve Erasmus uzmanına taranmış haliyle gönderir. CosID başvurusunu Erasmus uzmanı gerçekleştirir.

6. AŞAMA: HİBE ÖDEMESİ

Öğrenci vizeyi aldıktan sonra kendi adına Euro hesabı açar. Hesap, Halk bankası veya Ziraat Bankası’ndan açıldığı takdirde banka SWIFT masrafı almamaktadır. Ancak diğer bankalar masraf almaktadırlar.

Hibe öğrencilerin hesaplarına, Ulusal Ajans’ın üniversitemize ödemeyi yapmasından sonra yatırılacağı için öğrenciler yurtdışına çıkmadan önce veya yurtdışına çıktıktan sonra yatırılabilmektedir. Bu nedenle öğrenciler, mağduriyet yaşamamak için, hesap açtırmadan önce, yurtdışında bulundukları zaman parayı hesaplarından çekip çekemeyeceklerini ilgili banka ile görüşmelidirler.

Öğrenci, hibe ödemesi için gerekli formları Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim ettikten sonra alması gereken toplam hibenin %70’i ilk ödeme olarak (Ulusal Ajans’ın üniversitemize ödemeyi yapmasından sonra) bildirdiği Euro hesabına yatırılır. Kalan %30 luk ödeme ise öğrenci dönüp faaliyetini başarılı bir şekilde tamamladığını gösteren belgeleri doldurduktan sonra ödenir.

Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken BelgelerBu Bilgileri Kim Hazırlar?Kaç Nüsha Hazırlanır?
Stajlar için Öğrenim AnlaşmasıBölüm Erasmus temsilcisi ve öğrenci2 nüsha
Staj Akademik Tanınma BelgesiBölüm Erasmus temsilcisi ve öğrenci2 nüsha
İngilizce TranskriptÖğrenci işleri1 nüsha
Pasaport fotokopisiÖğrenci1 nüsha
Onay mektupErasmus Koordinatörlüğü1 nüsha
Sözleşme Ek IV BelgesiÖğrenci2 nüsha
Üniversite ile staj öğrenci arasındaki sözleşme Konsorsiyum kapsamında staj yapacak öğrenciler için sözleşme (Staj Uzmanına danışınız)Öğrenci2 nüsha
Vize fotokopisiÖğrenci1 nüsha
Fakülte Yönetim Kurulu KararıÖğrenci - Fakülte Yönetimi1 nüsha
Sağlık SigortasıÖğrenci1 nüsha


Pasaport ve vizeye başvurmadan önce Uluslararası Ofis Başkanlığı’ndan alınacak belge
NOT:Pasaport ve vize işlemlerine misafir olunacak kurumdan “davet mektubu” geldikten sonra başvurulmalıdır.
1Harçsız Öğrenci Pasaportu için Dilekçe: Vize işlemlerine başlamadan önce, pasaportunuz yok ise çıkartınız, var ise süresinin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak 25 yaşından büyük öğrenciler Erasmus Koordinatörlüğü’nden dilekçeyle önceden talepte bulunmaları gerekir. Dilekçe için tıklayınız.
2Confirmation Letter:Öğrenci,Kabul Belgesi geldikten sonra vizeye başvurmadan önce Teyit Belgesini (Confirmation Letter- Erasmus hibesi alacağınıza dair resmi bir belgedir) Erasmus Koordinatörlüğü'nden talep edebilir. Bu belge, Erasmus öğrencisi olduğunu ve hibe alacağını teyit eder. Kabul Mektubunuz ve Teyit Belgeniz elinize geçtikten ve ilgili konsolosluğun istediği diğer evrakları tamamladıktan sonra derhal vize için ilgili konsolosluğa başvurunuz.


Dönüşte getirilmesi gereken belgelerBu belgeleri kim hazırlar?Kaç nüsha hazırlanır?
1Değerlendirme Raporu(Performance Evaluation)Misafir olunan kurum1 nüsha
2Learning Agreement For Traineeships belgesinin "After the mobility" kısmı.Misafir olunan kurum1 nüsha
3Certificate of Attendance(Katılım Sertifikası) (Örnektir!!!)Misafir olunan kurum1 nüsha
4Staj Öğrenci Rapor Formu (Online doldurulacaktır.)Öğrenci1 nüsha
5ECTS Not Dönüşüm BelgesiÖğrenci-Bölüm temsilcisi2 nüsha
6İlgili Yönetim Kurulu KararıBölüm temsilcisi - Fakülte yönetim kurulu1 nüsha
Web Tasarım Ajansı MEDYATÖR İNTERAKTİF
© 2021  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ   Tüm Hakları Saklıdır.